Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības sporta speciālista reglamentētajā profesijā tiek izsniegtas pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.77 „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=204329&from=off), kā arī 2008.gada 6.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.387 “Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 “Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētās profesijās””. MK noteikumi Nr. 387 stājās spēkā vienlaicīgi ar 2008.gada 2.jūnija MK noteikumiem Nr. 386 „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasībām, kas noteiktas sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā” , kas noteica, ka “Latvijas Sporta federāciju padome” izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības sporta speciālista reglamentētajā profesijā. Līdz ar to LSFP var atzīt mūsu treneriem un citiem sporta speciālistiem ārzemēs izsniegtos izglītības dokumentus, un līdz ar to piešķirt viņiem attiecīgas kategorijas sporta speciālistu sertifikātus.

Treneri, kuri vēl līdz šim dažādu apstākļu dēļ nav sertificējušies, tiek aicināti iesniegt attiecīgos dokumentus LSFP birojā. Papildus informējam, ka sporta speciālistu sertifikācija uz doto brīdi ir bezmaksas pakalpojums.Papildus informācija un iesniegumu veidlapas varat atrast LSFP mājas lapā www.lsfp.lv sadaļā “Sertifikācija”.

 

Fiziskā persona, kura vēlas saņemt sertifikātu (turpmāk – sertificējamais sporta speciālists), biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” Sporta speciālistu sertifikācijas komisijai iesniedz:

dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmas (iesniedz kopijas, uzrādot oriģinālus vai apliecinātus norakstus).

ja pretendē uz A, B vai C kategorijas sertifikātu, – darba devēja apstiprinātu pārskatu par profesionālo darbību sporta jomā par pēdējiem pieciem gadiem (turpmāk – pārskats).

Ja sertificējamais sporta speciālists pēdējo piecu gadu laikā ir strādājis pie vairākiem darba devējiem, iesniedz pārskatu no visiem darba devējiem.

Ja kāds no darba devējiem ir izbeidzis darbību, attiecīgā darba devēja pārskats nav jāiesniedz.

Pārskata veidlapu A , B un C kategorijai varat atrast Latvijas Sporta federāciju padomes interneta mājas lapā http://www.lsfp.lv/.

A kategorijas pretendentiem papildus jāiesniedz viņu audzēkņu sasniegumi atbilstoši augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritērijiem.

Attiecīgo veidlapu varat atrast Latvijas Sporta federāciju padomes interneta mājas lapā http://www.lsfp.lv/.

 

ja pretendē uz A, B vai C kategorijas sertifikātu, – sertificējamā sporta speciālista norādītā sporta veida (darbības jomas) atzītas sporta federācijas rakstisku atzinumu par atbilstību attiecīgās kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām. Atzinuma veidlapu varat atrast zemāk ievietotajā iesnieguma paraugā. LPSF ir noteikusi papildus kritērijus pretendenta atbilstībai trenera prasībām;

ģimenes ārsta atzinumu par sertificējamā sporta speciālista veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;

divas fotogrāfijas (2,5 x 3,5 cm);

dokumentu (vai tā kopiju), kas apliecina, ka veikta samaksa par šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minēto maksas pakalpojumu.Samaksa jāveic uz vienu no LSFP (reģistrācijas Nr. 40008022932) kontiem:

1. AS “Swedbank”, konts LV52HABA0551027658243, kods HABALV22;

2. AS “Citadele banka”, konts LV86 PARX0000575261019, kods PARXLV22;

3. Valsts kase, konts LV37TREL91531700 00000, kods TRELLV22.

 

Kopš 2012.gada jūnija darbojas interneta portāls www.treneruabc.lv, kura mērķis ir informēt trenerus par tālākizglītības iespējām, aktualitātēm treneru izglītībā, aktuālajiem pētījumiem sporta nozarē kā arī karjeras iespējām sportā.

 

Apstiprināti 2013.gada 04.marta

 

LPSF valdes sēdē

 

LPSF PAPILDUS KRITĒRIJI PRETENDENTA ATBILSTĪBAI TRENERA PRASĪBĀM

 • Jāpabeidz FIPJP vai CEP organizētie treneru kursi un jāsaņem sertifikāts, kurš apliecina, ka pretendents ir sekmīgi pabeidzis apmācību.
 • P.1. minētās apmācības periodiskums – 5 gadi;
 • Ir jāpierāda, ka pēdējos 3 gados pretendents ir veicis iesācēju summāru apmācību vismaz 180 stundu apjomā. Jāuzrāda petanka spēles iesācēju skološanas norises dienasgrāmatas ar informāciju par apmācības datumu, klubu, dalībniekiem un apmācības saturu;
 • Pirms atzinuma saņemšanas jāiesniedz LPSF sekretariātā petanka treniņu metodiskie materiāli, kuros atspoguļoti sekojoši jautājumi:
  • petanka spēlētāju tehnisko iemaņu attīstība;
  • katra audzēkņa individuālā tehnikas apmācības programma;
  • izglītošana taktikas un komandu sadarbības jomā;
  • koncentrācijas treniņi un paņēmieni cīņai ar stresu;
  • sportisko sasniegumu stabilizācija;
  • spēlētāju selekcijas kritēriji un komandu komplektēšanas principi;
  • spēka, kustīguma un koordinācijas attīstības treniņi;
  • Pretendentam ir jābūt vismaz 23 gadus vecam;
  • Pretendentam jābūt LPSF spēlētāja licencei;

 

Iesnieguma paraugs:

201……… g. …………. Nr. …………
SPORTA SPECIĀLISTU SERTIFIKĀCIJAS KOMISIJAI
Latvijas petanka sporta federācija  atzīst, ka ………………………………………………. atbilst petanka trenera izvirzītajām                                       
prasībām. 
Iesakām piešķirt…………………………………………trenera „……..” kategorijas sertifikātu.                                                                   
 
 
_________________________                                              __________________
(federācijas paraksttiesīgās amatpersonas                                                                                    (paraksts)
                vārds, uzvārds)                                                                             
                                                                             (Z.v.)