LPSF tiesnešu kodekss

Apstiprināts 2010. gada 20. aprīļa LPSF valdes sēdē.

 

TIESNEŠI

Spēļu tiesāšanu uztic personām, kuras ir ieguvušas īpašas LPSF tiesnešu licences (paraugs pielikumā Nr.1).

Tiesnešu licences izdod LPSF (LPSF Tiesnešu kolēģija), pamatojoties uz pretendentu zināšanu pārbaudes rezultātiem. Pretendentiem obligāti jāapmeklē LPSF rīkotie tiesnešu semināri.

Tiesnešu kategorijas (prioritātes secībā): klubu, Republikas un Starptautiskā. Pēdējo kvalifikāciju var iegūt ar FIPJP vai CEP starpniecību.

UZDEVUMI

Tiesnesis ir LPSF pārstāvis un viņam jāpilda un jāzina visi LPSF lēmumi un priekšraksti, kuri nepieciešami viņa funkciju realizācijai.

Tiesnesis nedrīkst ielaisties diskusijās ar spēlētājiem.

Tiesnesis nevar piedalīties sacensībās, kurās viņš piedalās kā spēlētājs.

Tiesneša ietērpam jābūt kārtīgam, tam jāatbilst LPSF apstiprinātam paraugam (skatīt pielikumu Nr.2). Tiesnesim ir jābūt nodrošinātam ar spēļu vadībai nepieciešamo inventāru (hronometru, signāltauri, mēru lentām [2m un 10m], mēru cirkuli.

Tiesnesim savlaicīgi jāierodas sacensību vietā, jāpārbauda spēļu laukumu tehniskais stāvoklis un jānodrošina punktuāla sacensību norise, atbilstoši apstiprinātam Nolikumam.

Tiesnesis pirms sacensībām pārbauda spēlētāju inventāru, tērpus un bumbu atbilstību FIPJP noteiktajiem kritērijiem.

SACENSĪBAS

Tiesneša pienākums pirms sacensībām pārbaudīt spēlētāju licences un noteikt to atbilstību sacensību Nolikumam.

Tiesnesis organizē un vada izlozi.

Spēļu laikā viņa īpašā uzmanība tiek pievērsta:

— spēlētāju ietērpam, izturēšanās manierei, attiecībām ar citiem spēlētājiem;

— spēles noteikumu izpildei;

— lai spēles gaitā radušies starpgadījumi nepāraug formās, kuras pārsniedz tiesneša atbildības pilnvaras;

— apstiprina atsevišķo spēļu protokolus;

— pēc katras sacensību kārtas informē spēlētājus par spēļu tālāko norises kārtību.

Tiesneša lēmumi ir realizējami bez diskusijām.

Pie rezultātu noteikšanas, ir jāveic vairākkārtīgi mērījumi, līdz rodas pārliecība par pieņemtā lēmuma pareizību.

Ja spēlētāji neizmanto FIPJP reglamentam neatbilstošas bumbas ir nekavējoši jāreaģē, jāinformē spēlētāji un jāveic Noteikumiem atbilstošas korekcijas.

Visi lēmumi jādefinē mierīgā tonī un ar atbildību jāatceras, ka pieņemtais lēmums ir galīgs un neapstrīdams.

Sliktos laika apstākļos lēmumu par spēles pārtraukšanu pieņem vienīgi gadījumā, ja tiek konstatēts, ka spēles laukumi ir kļuvuši nelietojami

Sacensību laikā tiesnesim ir jāseko, lai spēlētāji un komandu oficiālie pārstāvji ievērotu oficiālos smēķēšanas, alkohola, narkotiku un dopinga lietošanas aizlieguma noteikumus.

PĒC SACENSĪBĀM

Tiesnesis kopīgi ar sacensību organizācijas komiteju paziņo sacensību rezultātus un organizē Nolikumā paredzēto apbalvošanas ceremoniju.

Tiesnesis bez kavēšanās iesniedz LPSF visus sacensību protokolus.

NOSLĒGUMS

Tiesnesim ir jāapzinās savu funkciju nozīmīgums un atbildība.

No tiesneša autoritātes, pieņemto lēmumu korektuma ir atkarīgs sacensību mikroklimats.

Tiesnesis nedrīkst aizmirst, ka pieņemto lēmumu precizitāte nodrošina saskaņu un labu sacensību norisi.