Lai aizstāvētu un veicinātu tīru un godīgu sportu, pasaulē ir izveidoti vienoti noteikumi cīņai pret dopingu. Katra sportista un trenera pienākums ir zināt un ievērot šos noteikumus.

Antidopinga noteikumi ir aprakstīti Pasaules Antidopinga kodeksā.

KAS IR DOPINGS?

Dopings tiek definēts kā  viens vai vairāki Pasaules Antidopinga kodeksā norādītie antidopinga noteikumu pārkāpumi. Detalizēti aprakstīts Latvijas Antidopinga biroja mājas lapas attiecīgajā sadaļā https://www.antidopings.gov.lv/lv/kas-ir-dopings.

Visi saistītie dokumenti ir pieejami Pasaules Antidopinga aģentūras (World Anti-Doping Agency, WADA) mājaslapā www.wada-ama.org, savukārt latviešu valodā dokumenti atrodami Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā, adresē https://www.antidopings.gov.lv/lv/normativie-akti-un-starptautiskie-dokumenti.

SPORTISTU ATBILDĪBA

Sportistu un citu personu pienākums ir būt informētiem par to, kas ir antidopinga noteikumu pārkāpums, kā arī par to, kādas vielas un metodes ir iekļautas Aizliegto vielu un metožu sarakstā. Katra sportista personīgais pienākums ir nodrošināt, lai viņa organismā nenokļūtu aizliegta viela. Sportists informē savu ārstniecības personu par to, ka viņam nedrīkst nozīmēt aizliegtas dopinga vielas un pielietot aizliegtas metodes, ja nav izsniegta Terapeitiskās lietošanas izņēmumu (TUE) atļauja.  Sportista pienākums ir sadarboties ar antidopinga organizācijām, lai palīdzētu atklāt un izmeklēt antidopinga noteikumu pārkāpumu.  

TERAPEITISKĀS LIETOŠANAS ATĻAUJA (TUE)

Ja sportistam nepieciešams lietot aizliegto vielu no aizliegto vielu saraksta, ārstēšanās nolūkos sportistam ir pieļaujams lietot medikamentus, kas satur dopinga vielas (sportā aizliegtas vielas), iepriekš saņemot Terapeitiskās lietošanas atļauju. Latvijas sportistiem TUE atļaujas piešķir Latvijas Antidopinga birojs. Ja Tu esi starptautiskā līmeņa sportists un Tev nepieciešama TUE, tad piesakies savā starptautiskajā federācijā. Plašāka informācija par to, kādi ir kritēriji terapeitiskās lietošanas atļaujas piešķiršanai un kā tai pieteikties, pieejama mājaslapā https://www.antidopings.gov.lv/lv/terapeitiskas-lietosanas-atlaujas.

KĀPĒC DOPINGS IR AIZLIEGTS?

Ētiskie apsvērumi

  • Antidopinga noteikumi ir tieši tādi paši, kā jebkuri noteikumi sportā, lai nodrošinātu godīgu, taisnīgu sacensību norisi un vienlīdzīgu konkurenci starp visiem sportistiem.

Medicīniskie apsvērumi

  • Medicīnisko preparātu un dopinga metožu pielietošana var būt bīstama sportista veselībai, ar dažādām nopietnām blakusparādībām.

KURŠ TIEK PAKĻAUTS DOPINGA KONTROLEI?

Ja sportists nodarbojies ar sportu un piedalās atzītas sporta federācijas rīkotās sacensībās (starptautiska vai nacionāla līmeņa sportists), sportistam jāzina un jāievēro antidopinga noteikumi un sportists var tikt pakļauts dopinga kontrolei, un pārkāpuma gadījumā sportistam var tikt piemērotas Kodeksa noteiktās soda sankcijas.

KĀ RĪKOTIES DOPIGA KONTROLES LAIKĀ?

Antidopinga organizācijai, kas ir pilnvarota veikt dopinga kontroli (piemēram, Latvijas Antidopinga birojs, Tava sporta veida starptautiskā federācija, neatkarīga dopinga kontroles organizācija), ir tiesības sportistu uzaicināt uz dopinga kontroli jebkurā laikā gan sacensībās, gan ārpus tām.

Dopinga kontrolierim un kontrolei pieaicinātajiem asistentiem ir jāuzrāda oficiāla dokumentācija, apliecinot viņu tiesības ievākt paraugu, kā arī jāinformē par kontroles veidu, uz kuru tiec aicināts (urīna, asins, vai abas).

Ja pilnvarots dopinga kontrolieris ir uzaicinājis uz dopinga kontroli, sportistam nekavējoties jādodas uz dopinga kontroles telpu. Ja nepieciešams, var pieaicināt tulku vai sportista pārstāvi  (līdz 18 gadu vecumam pārstāvjiem jāpiedalās obligāti). Ja esi uzaicināts uz dopinga kontroli sacensību laikā, sportistam ir tiesības aizkavēties, ja sportists piedalās apbalvošanas ceremonijā, preses konferencē vai nākamajās sacensībās, kā arī, ja sportistam nepieciešams atsildīties un saņemt medicīnisko palīdzību. Ja sportistu uzaicina uz dopinga kontroli treniņa laikā, sportistam ir tiesības pabeigt treniņu. Svarīgi atcerēties, ka no brīža, kad sportists tiek uzaicināts uz dopinga kontroli, viņu nepārtraukti pavadīs dopinga kontroliera asistents. Uz dopinga kontroles telpu sportistam jāpaņem personas apliecinošu dokumentu (gan sacensībās, gan ārpus tām).

Sportistam jāpārliecinās, ka inventārs, ko viņš izvēlas parauga savākšanai, ir tīrs un nebojāts, ar vienādiem identifikācijas numuriem. Sportistam ir tiesības atteikties nodot paraugu inventārā, kas neatbilst prasībām, un izvēlēties citu, saskaņojot to ar dopinga kontrolieri. Urīna parauga nodošanas laikā sportistu uzraudzīs tā paša dzimuma dopinga kontrolieris vai asistents.

Ja sportistam rodas pamatoti iebildumi par dopinga kontroles procesu, jāizsaka tos nekavējoties dopinga kontroles procesa laikā un jāieraksta dopinga kontroles anketas komentāru sadaļā. Pēc dopinga kontroles procedūras beigām sportistam ir tiesības saņemt dopinga kontroles anketas kopiju.

Nodotie paraugi tālāk anonīmi tiks nosūtīti uz kādu no Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētām laboratorijām, kur tie tiks izanalizēti un var tikt uzglabāti (10 gadu garumā), lai nepieciešamības gadījumā tos varētu atkārtoti analizēt vai izmantot pētījumiem.

ANTIDOPINGA NOTEIKUMU PĀRKĀPUMU SEKAS

Pārkāpumu sekas ietver sacensību rezultātu anulēšanu, diskvalifikācijas perioda noteikšanu, obligātu pārkāpuma publicēšanu un iespējams, naudas sodus. Gadījumā, ja dopinga kontroles paraugā atradīsies ar likumu aizliegta narkotiskā viela, sportistam var piemērot administratīvu vai kriminālu sodu (lieta tiks nodota policijā). Diskvalifikācija nozīmē, ka sportists nevar piedalīties nevienas starptautiskās federācijas, nacionālo federāciju vai klubu rīkotajās jebkāda veida sacensībās vai aktivitātēs, kā arī iesaistīties sava kluba vai komandas treniņos un izmantot iespējas un iekārtas, kas ir saistītas ar klubu vai komandu.