Federācijā kā  biedrs var iestāties jebkura sporta organizācija, cita juridiska persona , kura nodarbojas vai aktīvi atbalsta petanka sportu , ir reģistrējusi savu darbību Latvijas Republikas likumdošanā noteiktā kārtībā un ir gatava atzīt un pildīt Federācijas statūtus. Lai kļūtu par Federācijas  biedru, ir jānosūtaLPSF valdei iesniegumu (iesnieguma veidlapa pievienota), tajā jānorāda, ka pretendents ir iepazinies, atzīst un ir gatavs pildīt LPSF statūtus. Iesniegumam jāpievieno: juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopija, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmuma par juridiskās personas reģistrāciju un statūtu kopija.

Pēc iesnieguma un pilna komplekta dokumentācijas saņemšanas ģenerālsekretārs nodod lietu izskatīšanai Federācijas valdē . Valde tuvākajā sanāksmē, bet ne vēlāk, kā 2 nedēļu laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par jaunā biedra uzņemšanu vai pieteikuma noraidīšanu. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. Valdes pozitīva lēmuma gadījumā tas stājas spēkā no brīža, kad nomaksāta ikgadējā biedra nauda.

Iesnieguma paraugs:

                                                                                                                                       Piešķirtais reģistrācijas Nr…….
         Reģistrēšanas datums:
201…gada……………………………

BIEDRĪBAS “LATVIJAS PETANKA SPORTA FEDERĀCIJA” VALDEI

Krastupes iela 10 – 54, Ādaži, Ādažu novads, Latvija, LV-2164

petanquelv@inbox.lv

(Iesniegšanas datums)

IESNIEGUMS

               Lūdzam uzņemt …………………….., pretendenta UR reģistrācijas Nr…………………………, pretendenta juridiskā adrese: ……………………………………………, par biedru biedrībā „Latvijas petanka sporta federācija” (LPSF).
Esam iepazinušies ar biedrības „Latvijas petanka sporta federācija” (LPSF) statūtiem, atzīstam un izsakām gatavību pildīt LPSF statūtus.
Informācijas apmaiņai – mūsu tālruņa Nr…………, fakss…………., elektroniskā pasta adrese……………………… un interneta mājas lapas adrese…………………….
Esam apvienojuši ……..petanka spēlētājus, tai skaitā jauniešus līdz 17 gadu vecumam ……..Mums ir/nav petanka spēlei piemēroti laukumi. Adrese………………………
……., laukumu skaits…………………
Iesniegumam pievienotas sekojošu dokumentu kopijas (LPSF statūti. 4.nodaļa. p.4.1.):
  1. juridiskās personas reģistrācijas apliecība;
  2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmums par juridiskās personas reģistrāciju un
  3. …(pretendenta nosaukums)…statūti.
 Pretendenta pilnvarotas personas paraksts
 
(Atšifrējums: vārds, uzvārds)                                                                                    (zīmogs)