Latvijas Klubu kauss 2014

16.08.14 10:00 - 17.08.14 18:00

Golfa klubs Viesturi, Mārupes novads, Viesturi

Sacensību nolikums

LATVIJAS 2014.GADA KAUSA IZCĪŅAS PETANKĀ

(Eurocup – 2015  atlases sacensības)

NOLIKUMS

 

1. MĒRĶIS

1.1.Popularizēt petanka spēli Latvijā.

1.2.Veicināt veselīgu dzīves veidu.

1.3.Noskaidrot Latvijas spēcīgāko klubu komandu (pārstāvi 2015.gada Eiropas klubu kausa izcīņai).

2. VADĪBA

2.1.Turnīru organizē LPSF.

2.2. Sacensību galvenais tiesnesis XXXX.

3.  LAIKS un VIETA

3.1. Sacensības notiek Rīgas petanka petanka spēļu laukumos golfa klubā Viesturi.

3.2. Finālsacensības notiek 2014. gada 16., 17.(ja nepieciešams)augustā.

3.3.Sacensību izloze spēļu dienā 9.45.

3.4.Sacensību sākums 10.00.

4. SPĒĻU RĪKOŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Sacensībās piedalās Latvijas sporta klubu komandas. Katrs klubs var tikt pārstāvēts tikai ar vienu komandu. Spēlētāji, kuri 2014.gada Latvijas čempionātā ir startējuši viena kluba sastāvā, Latvijas kausa izcīņā nevar spēlēt cita kluba sastāvā.

4.2.Latvijas klubu kausa izcīņa petankā norisinās divos posmos: priekšsacīkstes (ja pieteikto klubu komandu skaits ir 7 un vairāk) un finālsacensības.

4.3. Finālsacensībās piedalās 3 – 6 komandas. Sacensības notiek pēc apļa sistēmas. Ja komandu skaits ir 3 vai 4, tad sacensības notiek vienā dienā; ja 5 vai 6, – tad divās dienās.

4.4. Priekšsacīkšu izspēles kārtību, atkarībā no pieteikto komandu skaita, precizē galvenais tiesnesis un apstiprina LPSF valde.

4.5. Spēļu ilgums ir limitēts – vienai spēlei atvēlētas 90 minūtes ar papildus endu.   Neizšķirts rezultāts nav iespējams.

4.6. Sacensību modelis pilnībā atbilst CEP EuroCup noteikumiem.

 

5. DALĪBNIEKI un SPĒLĒTĀJU PIETEIKUMI.

5.1. Latvijas klubu kausa izcīņā piedalās Latvijas klubu komandas kuru sastāvā iekļauti licencēti spēlētāji.

5.2. Katrā komandā drīkst pieteikt 6 (sešus) – 8(astoņus) spēlētājus, no kuriem: vismaz viens dalībnieks ir pretēja dzimuma 6 spēlētāju komandā; vismaz divi dalībnieki ir pretējā dzimuma 7-8 spēlētāju komandā.

5.3.Spēles notiek atbilstoši FIPJP apstiprinātiem petanka spēles noteikumiem un Eiropas klubu kausa izcīņas nosacījumiem.

5.4. Izspēles kārtība: pirmajā kārtā tiekas pa divām trijnieku komandām no katra kluba: viena mix un viena ar brīvi izvēlētu sastāvu; otrajā kārtā spēlē pāri: viens mix un divi brīvi sastādīti divnieki.

5.5. Komandu pieteikumi jāiesūta LPSF (petanquelv@inbox.lv) līdz 2014.gada 12. augustam plkst 22:00. Pieteikumā jānorāda komandas kapteinis vai pārstāvis, kā arī treneris (ja ir). Tikai pieteikumā minētās personas sacensību laikā drīkst atrasties sacensību dalībniekiem noteiktajās vietās.

5.6. Pieteikumus konkrētai spēļu kārtai komandu kapteiņi vai pārstāvji iesniedz galvenajam tiesnesim līdz sacensību kārtas sākumam jeb pēc galvenā tiesneša pieprasījuma.

5.7 Komandām sacensībās ir jābūt vienādos sporta tērpos. Šis noteikums attiecas arī uz komandas pārstāvi, treneri. Uz sporta formām ir jābūt kluba emblēmai vai nosaukumam.

5.8 Smēķēšana, alkoholisko dzērienu lietošana un mobilo ierīču lietošana spēļu laukumos ir aizliegta.

 

 

6. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA

6.1 Par uzvaru atsevišķā spēlē tiek piešķirts 1 punkts. Kopējais spēles rezultāts tātad var būt 5:0; 4:1 vai 3:2. Katrai komandai ir jāizspēlē visas paredzētās spēles, jo tam  var būt nozīme vienādu punktu gadījumā.

6.2. Sacensību noslēgumā vietu kārtību nosaka pēc sekojošiem kritērijiem : uzvaru skaits, savstarpējās spēles rezultāts, savstarpējo spēļu punktu starpība un kopējā punktu starpība.

7. PROTESTI

7.1.Komandai ir tiesības visus neskaidros jautājumus, iespējamos konfliktus nekavējoši risināt ar sacensību galvenā tiesneša palīdzību.

7.2.Galvenā tiesneša lēmums ir negrozāms.

7.3.Bezstrīdus gadījumos lēmumus par spēles norisi pieņem paši spēles dalībnieki.

8. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI

8.1.Par piedalīšanos turnīrā katrai komandai jāmaksā 35 EUR. Dalības maksa ieskaitāma biedrības Latvijas petanka sporta federācija (reģistrācijas Nr.40008143066) kontā. Konts: Nordea Bank Finland Plc Latvia, LV89NDEA0000082369895.

8.2.Maksājumu termiņš – 2014.gada 12.augusts.

9. APBALVOŠANA

9.1.Sacensību uzvarētāja komanda tiek apbalvota ar ceļojošo kausu.

10. INFORMĀCIJA

10.1.Spēļu nolikums atrodams www.petanque.lv.

10.2. Neskaidrību gadījumā papildus informācija ir saņemama pa tālruni +371 29119611, vai e-pastu petanquelv@inbox.lv